FUROSEMIDE ACCORD 20 mg/2 ml sol inj
Fiche abrégée

FUROSEMIDE 10 mg/ml sol inj (FUROSEMIDE ACCORD) Copier
Mise à jour : 14 Mai 2020