FENOFIBRATE FOURNIER MICRONISE 67 mg gél
Médicament(s) proche(s)

FENOFIBRATE 67 mg gél (FENOFIBRATE FOURNIER MICRONISE) Copier
Mise à jour : 21 Avril 2020

Informations laboratoire

Mylan Medical SAS

VIDAL Recos (2)