AXELER 40 mg/5 mg cp pellic
Fertilité / grossesse / allaitement

AMLODIPINE (bésilate) 5 mg + OLMESARTAN MEDOXOMIL 40 mg cp (AXELER) Copier
Mise à jour : 07 Mars 2017